BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych - Strona 5 PDF Drukuj Email

 

Rozdział 8.

Roboty związane z budową nawierzchni drogowych.

§ 65. Przy wałowaniu podkładu lub nawierzchni drogi, oczyszczaniu kół walca, wykonywaniu robót uzupełniających lub zwilżaniu wodą kół walca należy zachować szczególną ostrożność i w razie braku urządzeń mechanicznych należy wykonywać te prace ręcznie stojąc z boku pracującego walca.

§ 66. 1. Zabrania się zbliżania do podniesionego kosza wsypowego podczas pracy betoniarki.

2. Zatrzymanie ruchu betoniarki może nastąpić dopiero po opuszczeniu kosza wsypowego.

3. Czyszczenie bębna betoniarki może się odbywać dopiero po jej unieruchomieniu.

§ 67. Pomosty robocze i pochylnie otaczarki należy wyposażyć w poręcze i listwy zabezpieczające przed poślizgnięciem.

§ 68. Zabrania się uruchamiania otaczarki przed uprzednim sprawdzeniem obecności całego zespołu na stanowiskach roboczych

§ 69. 1. Ręczny załadunek bitumu do kotłów może się odbywać wyłącznie z pomostu zabezpieczonego poręczami.

2. Pomost należy wykonać z desek lub bali oraz dostosować do przewidzianego obciążenia i zabezpieczyć przed zmianą jego położenia.

3. Po otwarciu pokrywy kotła z podgrzewanym bitumem, przed przystąpieniem do jego uzupełnienia lub do innych czynności, należy odczekać do czasu zmniejszenia stężenia ulatniających się gazów.

§ 70. 1. Zabrania się stosowania otwartego ognia przy podgrzewaniu bitumu w zbiornikach i cysternach.

2. Podgrzewanie bitumu płynnego dozwolone jest jedynie w urządzeniach specjalnie do tego celu przystosowanych.

§ 71. Skrapiacze bitumu przed rozpoczęciem pracy powinni natrzeć twarz, szyję i ręce maścią ochronną.

§ 72. Pracownicy dowożący gorącą masę bitumiczną powinni mieć zapewnioną bezpieczną drogę transportu, wolną od sprzętu, materiałów i innych przeszkód.

§ 73. Podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie, transport, rościelanie i zagęszczanie mas bitumicznych oraz wytwarzanie emulsji asfaltowej powinno odbywać się pod nadzorem wykwalifikowanych pracowników.

§ 74. 1. W razie zapalenia się bitumu w kotle należy gasić właściwym środkiem gaśniczym lub przez odcięcie dostępu powietrza.

2. Rozlany palący się bitum należy gasić przez zasypanie piaskiem.

Rozdział 9.

Roboty palowe.

§ 75. Stanowiska pracy kafarów należy przygotowywać na podstawie projektu organizacji robót.

§ 76. Na placach budów ze zmieniającym się profilem terenu lub pokrytych wodą kafary należy instalować wyłącznie na pomostach roboczych wspartych na jarzmach rusztowaniowych.

§ 77. Łodzie i pontony, na których mają być zainstalowane kafary, należy wyposażyć w pomosty robocze.

§ 78. Przy robotach palowych należy zwracać szczególną uwagę na:

1) równomierne obciążanie pomostów roboczych,

2) nieprzekraczanie dopuszczalnego obciążenia pomostów roboczych,

3) zapobieganie podmywaniu jarzm podtrzymujących pomosty robocze.

§ 79. Każdorazowe rozpoczęcie pracy kafara po większych opadach atmosferycznych, po przepływie wód opadowych oraz wyładowaniach atmosferycznych należy poprzedzić sprawdzeniem stanu technicznego pomostu roboczego.

§ 80. Wchodzenie na więźby lub prowadnice kafarów dozwolone jest tylko po drabinach lub bolcach specjalnie do tego przeznaczonych.

§ 81. W czasie przygotowywania pala do wbijania młot powinien być podniesiony do górnego położenia i zabezpieczony przed spadnięciem, a lina główna młota zablokowana na wciągarce.

§ 82. W czasie pracy kafara zabrania się przebywania w pobliżu młota, pala, naprężonych lin oraz przewodów instalacji gazowej lub elektrycznej.

§ 83. Zabrania się utrzymywania młota lub pala na linie podczas przerw w pracy, jak również jednoczesnego podnoszenia młota z palem.

§ 84. W czasie przerwy w pracy młot kafara powinien być opuszczony; jeżeli pal jest wbity w grunt na głębokość co najmniej 2 m, młot może być na nim oparty.

§ 85. Przed każdorazową zmianą stanowiska kafara należy odłączyć przewody instalacji elektrycznej, parowej oraz opuścić młot na podstawę więźby kafarowej.

§ 86. 1. Podczas wykonywania robót palowych na wodzie:

1) pracownicy obsługujący kafary powinni pracować w kamizelkach ratunkowych,

2) na pomostach kafarów należy umieścić koła ratunkowe,

3) do pomostu roboczego powinna być przycumowana odpowiednio oznakowana łódź ratunkowa.

2. Łódź ratunkową, o której mowa w ust. 1 pkt 3, należy wyposażyć w dwie linki lub dwa łańcuchy do cumowania, wiosło pychowe, dwie dulki, dwa wiosła (pojezdki), bosak, czerpak do wody, koło ratunkowe, podłogę i kotwicę łodziową.

§ 87. Zabrania się wykonywania robót palowych w czasie:

1) dużych opadów atmosferycznych,

2) silnych wiatrów o szybkości przekraczającej 20 m/sek.,

3) temperatury poniżej -15oC,

4) spływu kry, wielkiej wody lub dużej fali. 

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych - Strona 5
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.