BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych - Strona 2 PDF Drukuj Email

Rozdział 2.

Bazy, wytwórnie, place budowy i zakłady odkrywkowej eksploatacji kruszyw naturalnych.

§ 9. 1. Teren bazy, wytwórni, placu budowy i zakładu odkrywkowej eksploatacji kruszyw naturalnych należy odpowiednio oznakować, zabezpieczyć przed wejściem osób niepowołanych, a w razie potrzeby ogrodzić; wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m.

2. W ogrodzeniu należy wykonać oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz dla pojazdów mechanicznych i szynowych.

§ 10. 1. Drogi wewnętrzne należy utwardzić i utrzymywać we właściwym stanie technicznym oraz oznakować w sposób określony w przepisach o ruchu na drogach publicznych.

2. Szerokość dróg należy dostosować do używanych środków transportowych i nasilenia ruchu.

3. Wysokość zawieszenia przewodów linii napowietrznych nad drogami nie może być mniejsza niż 6 m.

4. Na poboczu drogi głównej, przynajmniej po jednej stronie, należy wydzielić drogę dla pieszych (chodnik).

§ 11. Przejścia w miejscach niebezpiecznych należy wyposażyć w poręcze ochronne o wysokości co najmniej 1,10 m oraz odpowiednio oznakować, a w porze nocnej oświetlić.

§ 12. W zakładach, bazach, wytwórniach oraz na placach budowy należy wywiesić w miejscach widocznych i dostępnych tablice z adresami i numerami telefonów najbliższych zakładów służby zdrowia, jednostek straży pożarnej i Milicji Obywatelskiej.

§ 13. W pomieszczeniach i miejscach, w których znajdują się maszyny i urządzenia, należy umieścić w sposób widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, w szczególności o udzieleniu pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpożarowej.

§ 14. Stałe stanowiska pracy znajdujące się na otwartej przestrzeni należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.

§ 15. Teren bazy wytwórni, placu budowy, oraz zakładu odkrywkowej eksploatacji kruszyw należy wyposażyć w:

1) odpowiednie do liczby zatrudnionych pracowników pomieszczenia do spożywania posiłków, urządzenia higieniczno-sanitarne oraz suszarnie odzieży,

2) apteczkę podręczną ze środkami opatrunkowymi i lekami do udzielania pierwszej pomocy, obsługiwaną przez pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy,

3) odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy.

§ 16. Dla grup powyżej 10 osób oraz przy robotach trwających dłużej niż 1 tydzień należy przygotować schroniska przewoźne lub stałe, wyposażone w urządzenia do ogrzewania się pracowników, podgrzewania posiłków, suszenia odzieży, do mycia się, w stół i krzesła (taborety) oraz apteczkę ze środkami pierwszej pomocy; dla grup mniejszych niż 10 osób oraz przy robotach trwających krócej niż 1 tydzień urządzenia te mogą być odpowiednio ograniczone.

§ 17. 1. Materiały budowlane należy składować w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

2. Zabrania się opierania składowanych materiałów o płoty, słupy linii napowietrznych, budynki itp.

§ 18. Materiały pylące należy przechowywać wyłącznie w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach.

§ 19. Zabrania się przechowywania materiałów pylących luzem w pomieszczeniach, w których stale przebywają pracownicy.

§ 20. 1. Asfalty, smoły, paliwa płynne i smary należy przechowywać w specjalnie przystosowanych do tego celu zbiornikach (bunkrach) odpowiednio ogrodzonych.

2. Warunki przechowywania materiałów wybuchowych określają odrębne przepisy.

§ 21. Każdorazowe rozpoczęcie zmiany roboczej w wyrobisku powinno być poprzedzone i zakończone sprawdzaniem stanu bezpieczeństwa eksploatowanej ściany wyrobiska ze zwróceniem szczególnej uwagi na zabezpieczenie skarp wyrobiska przed dopływem wód opadowych i gruntowych, usunięcie zwisów i okapów oraz przedmiotów mogących naruszyć stateczność skarpy; dotyczy to również każdorazowego kruszenia skał materiałami wybuchowymi.

§ 22. Zdejmowanie nakładu należy wykonywać stopniami, tak aby ich wysokość była nie większa niż 3 m, a szerokość zależnie od stosowanego sposobu urabiania wynosiła nie mniej niż 1.50 m.

§ 23. Przy usuwaniu zwisów i okapów pracownik powinien być zabezpieczony pasem bezpieczeństwa i odpowiedniej długości liną oraz asekurowany przez drugiego pracownika.

§ 24. 1. Teren wyrobiska oraz tereny zwałów i hałd, jeżeli nie są ogrodzone, należy oznakować tablicami ostrzegawczymi zawierającymi zakaz wstępu osobom nie upoważnionym; miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i oznakować.

2. Wokół górnej krawędzi wyrobiska należy pozostawić pas ochronny o szerokości nie mniejszej niż 5 m.

3. Pas ochronny nie może być używany do składowania materiałów i sprzętu.

4. Kąt nachylenia ściany wyrobiska powinien być równy lub mniejszy od kąta skoku naturalnego urabianego materiału.

§ 25. Zabrania się ręcznego urabiania skał sypkich i kruchych przez podkopywanie lub podcinanie.

§ 26. 1. Pracownicy zatrudnieni na wyrobisku obowiązani są nosić hełmy ochronne.

2. Odległość pomiędzy stanowiskami pracujących - w zależności od rodzaju stosowanych narzędzi pracy - powinna wynosić co najmniej 2 m.

§ 27. Przejścia w miejscach nad ociosami należy zabezpieczyć mocnymi barierami na słupach o wysokości 1.10 m. Słupy powinny wytrzymać parcie 80 kG siły skupionej przyłożonej do bariery.

§ 28. Zabrania się, poza wyznaczonymi miejscami, przechodzenia lub przebywania pod zawieszonymi przedmiotami (materiałami), estakadami, przenośnikami, urządzeniami wiertniczymi i innymi tego rodzaju urządzeniami.

§ 29. Zabrania się ładowania urobku bez uprzedniego zabezpieczenia ociosów przed obsunięciem lub spadaniem odłamków skalnych.

§ 30. 1. Wysokość piętra urabianego koparką nie powinna przekraczać wysokości czerpania koparki.

2. Odległość pomiędzy koparkami pracującymi na jednym poziomie powinna wynosić co najmniej 20 m.



 

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych - Strona 2
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.