BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych - Strona 5 PDF Drukuj Email

 

Rozdział 5

Produkcja waniliny.

§ 81. Praca w działach produkcyjnych powinna być zatrzymana w razie przekroczenia w powietrzu strefy roboczej dopuszczalnych norm zawartości par toluenu bądź ksylenu oraz par dwutlenku siarki.

§ 82. Neutralizatory hydrolizatu oraz wirówki do oddzielania ligniny powinny być wyposażone w lokalne urządzenia wyciągowe.

§ 83. Urządzenia do neutralizacji i rozkładu bisulfitów powinny być wyposażone w łapacze z roztworem wodorotlenku sodu do neutralizacji wydzielającego się dwutlenku siarki.

§ 84. Urządzenia do ekstrakcji i reekstrakcji powinny być szczelne i zabezpieczać przed wydzielaniem się par rozpuszczalnika do pomieszczeń miejsc pracy.

§ 85. W pomieszczeniu ekstrakcji i reekstrakcji urządzenia elektryczne oraz instalacja siły i światła powinny odpowiadać wymaganiom stawianym dla pomieszczeń niebezpiecznych ze względu na możliwość wybuchu.

§ 86. Maszyny, urządzenia oraz zbiorniki należy uziemić w celu odprowadzenia ładunków elektryczności statycznej.

§ 87. Pomieszczenia produkcyjne oraz miejsca przeładunku rozpuszczalników (toluenu, ksylenu) powinny być wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe.

§ 88. 1. Niezbędne prace spawalnicze mogą być przeprowadzone w budynku produkcyjnym i przy zbiornikach ustawionych na zewnątrz budynku tylko pod bezpośrednim nadzorem kierownika warsztatów, kierownika wydziału produkcyjnego i kierownika ochrony przeciwpożarowej.
         2. Zbiorniki przed spawaniem powinny być całkowicie opróżniane, dokładnie wymyte wodą i przynajmniej przez 30 minut parowane przy otwartych włazach.
         3. W pobliżu miejsca spawania należy zgromadzić sprzęt przeciwpożarowy, przygotowany do natychmiastowego użycia.
         4. Miejsce spawania należy zabezpieczyć przed niebezpieczeństwem pożaru na skutek rozprzestrzeniania iskier.

§ 89. 1. Usuwanie uszkodzeń w kanałach, przez które przebiegają przewody lub rurociągi, powinno być dokonywane pod bezpośrednim nadzorem kierownika wydziału lub majstra.
         2. Wejście do kanału lub zbiornika może nastąpić tylko na wyraźne polecenie majstra.
         3. Przy wejściu do kanału lub zbiornika powinien znajdować się odpowiedni sprzęt zabezpieczający i ratowniczy.

§ 90. Pracownicy zatrudnieni przy produkcji waniliny powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przy zatruciu oparami toluenu, bezwodnika kwasu siarkowego i oparzeniach kwasem siarkowym lub ługiem sodowym.

§ 91. Rozruch rurociągu i rozdzielni parowej powinien być przeprowadzany stopniowo, po sprawdzeniu urządzeń odwadniających i pod bezpośrednim nadzorem kierownika warsztatów.

§ 92. Rurociągi kwasu siarkowego i ługu sodowego nad przejściami i stanowiskami roboczymi powinny być od spodu zabezpieczone rynnami, przystosowanymi do odprowadzania ewentualnie powstałych wycieków.

§ 93. 1. Przeładunek toluenu lub ksylenu z cystern kolejowych do cystern kołowych powinien odbywać się mechanicznie przy pomocy pompy nie powodującej iskrzenia.
         2. Zabrania się przetłaczania toluenu i ksylenu sprężonym powietrzem.

§ 94. Przeładunek kwasu siarkowego i roztworu ługu sodowego z cystern kolejowych do cystern kołowych powinien odbywać się mechanicznie, przy pomocy pomp lub sprężonego powietrza.

§ 95. 1. Przeładunek toluenu, ksylenu, kwasu siarkowego i ługu sodowego powinien być dokonywany przez pracowników przeszkolonych do wykonywania tego rodzaju pracy.
         2. Pracownicy zatrudnieni przy przeładunku toluenu, ksylenu, kwasu siarkowego i ługu sodowego powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochronny.

§ 96. 1. Włazy zbiorników do magazynowania toluenu lub ksylenu powinny być zabezpieczone szczelnie pokrywą.
         2. Raz do roku zbiorniki powinny być poddawane próbie szczelności. Ciśnienie próbne powinno być wyższe o 0,05 MPa od ciśnienia roboczego.
         3. Zbiorniki przygotowane do opróżniania za pomocą sprężonego powietrza powinny być wyposażone w zawory bezpieczeństwa i manometry.
         4. Zbiorniki do magazynowania toluenu powinny posiadać instalację odpowietrzającą, zakończoną zamknięciem hydraulicznym.
         5. Kanały do obsługi zbiorników podziemnych powinny posiadać dodatkowo mechaniczną wentylację.
         6. Teren, w którym usytuowane są zbiorniki podziemne z toluenem, powinien być ogrodzony w sposób zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych.
         7. Zabrania się składania jakichkolwiek materiałów na terenie zbiorników podziemnych z toluenem.

§ 97. Zawory do regulacji dopływu wody i kwasu powinny być usytuowane w miejscu zapewniającym bezpieczną ich obsługę oraz dobrą widoczność poziomu cieczy w urządzeniu.

§ 98. 1. Mieszanie kwasu z wodą należy przeprowadzać mechanicznie lub sprężonym powietrzem.
         2. Rozpuszczanie krystalicznej sody kaustycznej parą powinno odbywać się w sposób zabezpieczający pracowników przed rozpryskami.

§ 99. W pobliżu urządzeń do rozcieńczania kwasu i rozpuszczania sody powinien być zainstalowany sprawnie działający natrysk wodny.

§ 100. Przewód doprowadzający parę do wnętrza autoklawu powinien być zaopatrzony w zawór zwrotny.

§ 101. Neutralizatory powinny posiadać szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przedostawanie się dwutlenku siarki do pomieszczeń produkcyjnych.

§ 102. Poszczególne czynności przy zakwaszaniu powinny być dokonywane przy użyciu okularów ochronnych, rękawic gumowych i maski gazowej z pochłaniaczem, absorbującym dwutlenek siarki.

§ 103. Pracownicy obsługujący wirówki do oddzielania ligniny powinni mieć zapewnioną 15-minutową przerwę, po każdych 2 godzinach pracy.

§ 104. Podawanie toluenu do ekstrakcji powinno odbywać się pompą o napędzie parowym.

§ 105. 1. W dziale ekstrakcji i reekstrakcji zabrania się używania do napraw narzędzi powodujących iskrzenie.
           2. Osoby przebywające w dziale ekstrakcji i reekstrakcji powinny używać obuwia nie powodującego iskrzenia.

§ 106. Urządzenia do absorpcji dwutlenku siarki powinny być całkowicie hermetyczne.

§ 107. Urządzenie do destylacji waniliny powinno być uziemione.

§ 108. 1. Usuwanie z urządzenia destylacyjnego waniliny i smółek podestylacyjnych powinno być przeprowadzane w rękawicach gumowych i okularach ochronnych.
          2. Przesuwanie zbiorników z ciekłą waniliną powinno być dokonywane przy zachowaniu środków wymienionych w ust. 1.

§ 109. 1. Przy produkcji waniliny mogą być zatrudnione jedynie osoby, które zostały dopuszczone do danej pracy na podstawie orzeczenia lekarskiego.
          2. Przynajmniej raz na 6 miesięcy pracownicy powinni być poddani okresowemu badaniu. 

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych - Strona 5
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.