BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucjach artystycznych - Strona 3 PDF Drukuj Email

Rozdział 4

Środki inscenizacji.

§ 29. Materiały użyte do wykonania środków inscenizacji powinny mieć odpowiednią wytrzymałość. Zabrania się używania materiałów o właściwościach żrących, cuchnących, silnie brudzących lub wydzielających szkodliwe dla zdrowia substancje. Szkło w dekoracjach i rekwizytach może być używane tylko w elementach o wysokości nie przekraczającej 2 metrów nad poziomem sceny.

§ 30. Środki inscenizacji nie powinny mieć ostrych krawędzi, faktury mogącej spowodować skaleczenie lub uszkodzenie ubrania ani być pokryte farbami brudzącymi. Wyjątkowo można dopuścić ostre krawędzie w rekwizytach, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności w akcji scenicznej.

§ 31. 1. Jeżeli w środki inscenizacji wmontowane są jakiekolwiek urządzenia elektryczne - konstrukcja, zamocowanie i zasilanie oraz zabezpieczenie przed porażeniem powinny być zgodne z odrębnymi przepisami.
         2. Zabrania się stosowania w środkach inscenizacji urządzeń wysokiego napięcia, z wyjątkiem urządzeń elektronicznych o bezpiecznej konstrukcji.
         3. Zabrania się stosowania napięcia wyższego niż 24 V w środkach inscenizacji używanych w trakcie wykonywania skomplikowanych aktorskich zadań ruchowych i ewolucji tanecznych.
         4. Zaleca się stosowanie urządzeń na napięcie nie przekraczające 24 V we wszystkich środkach inscenizacyjnych.

§ 32. 1. Scena, kurtyna i dekoracja sporządzone z materiałów łatwo palnych, powinny być impregnowane przeciwogniowo. W uzasodnionych wypadkach należy także poddawać impregnacji przeciwpożarowej rekwizyty i kostiumy, z wyjątkiem części kostiumów stykających się bezpośrednio z ciałem.
        2. Zezwala się na stosowanie wyłącznie środkow impregnacyjnych dopuszczonych do stosowania przez Komendę Główną Straży Pożarnych.

§ 33. 1. Kostiumy wydawane wykonawcą powinny być w stanie czystym i odpowiadać wymaganiom higienicznosanitarnym.
         2. Kostiumy powinny być w miarę potrzeby poddawane dezynfekcji.
         3. Kostiumy nie mogą być wykonane z materiałów łatwo palnych lub szkodliwych dla zdrowia.
         4. Środki do patynowania i charakteryzacji kostiumów nie mogą zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia i łatwo palnych.

§ 34. 1. Zabrania się używania do charakteryzacji ciała środków działających szkodliwie na skórę człowieka. Należy stosować produkty dopuszczone przez Państwowy Zakład Higieny.
         2. Nie należy stosować powłok charakteryzatorskich utrudniających procesy wymiany powietrza i termoregulacji organizmu na powierzchni skóry większej niż 30%.
         3. Należy unikać długotrwałego (ponad 2 godziny) pozostawania wykonawców w stanie charakteryzacji, zwłaszcza powłokami o których mowa w ust. 2.

§ 35. Stan pomieszczeń socjalnych i sanitarnych dla pracowników powinien być bezwzględnie zgodny z odrębnymi przepisami.

§ 36. Wystawienie widowiska na innej scenie wymaga dostosowania inscenizacji do warunków nowej sceny oraz zapewnienia właściwych warunków higienicznosanitarnych.

§ 37. Instytucja artystyczna obowiązana jest zapewnić wykonawcom dostateczną ilość środków do usunięcia powłok charakteryzatorskich i do pielęgnacji skóry, to jest nie mniej niż: 
        1) 15 litrów ciepłej wody dla każdej osoby biorącej udział w widowisku przy pracach powodujących zanieczyszczenie skóry, 
        2) 2 m2 wolnej powierzchni w garderobie na osobę,
        3) 1 lustro na trzy osoby biorące jednocześnie udział w akcji scenicznej.

§ 38. W miejscach magazynowania dekoracji, kostiumów rekwizytów i środków inscenizacji należy zapewnić odpowiednie drogi komunikacyjne i transportowe oraz zabezpieczyć składowane materiały przed niszczeniem lub uszkadzaniem. 

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucjach artystycznych - Strona 3
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.