BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu piekarniczego - Strona 3 PDF Drukuj Email

 

Rozdział 5.

Pomieszczenia wypieku pieczywa.

§ 22. 1. Każdy piec piekarski powinien być wyposażony w przyrządy do pomiaru temperatury komór piecowych.
         2. Maksymalna dopuszczalna temperatura w komorach wypiekowych i maksymalna dopuszczalna temperatura gazów spalinowych w piecach o wymuszonym obiegu spalin (cyklotermicznych) powinna być oznaczona czerwoną kreską na skali przyrządów pomiarowych.
         3. Dopuszczalne temperatury komór wypiekowych pieców rurowych, określone instrukcją producenta, powinny być oznaczone na tablicach umieszczonych na widocznym miejscu.
         4. W celu kontroli temperatur komór wypiekowych należy co najmniej raz na miesiąc sprawdzać ciepłomierze (pirometry).

§ 23. Zabrania się wytwarzania pary wodnej w komorach wypiekowych w sposób inny niż przewidziany instrukcją pieca.

§ 24. 1. Piec rurowy, w którym ubytek rur grzejnych przekracza 2 rury w jednym rzędzie lub ogółem 5 rur, należy wyłączyć z eksploatacji.
         2. Dla zapewnienia prawidłowego działania rur grzejnych należy sprawdzać stan końcówek rur w komorze paleniskowej w terminach określonych instrukcjami technicznymi, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
         3. Podczas obsługi paleniska nie wolno dotykać narzędziami końcówek rur i nośnej ścianki paleniska.
         4. W razie stwierdzenia nadpalenia końcówki rury grzejnej w palenisku należy piec unieruchomić, a po wystudzeniu pieca wywiercić otwór w końcówce w celu spuszczenia płynu wypełniającego rurę.

§ 25. Przy piecach rurowych oraz piecach o wymuszonym obiegu spalin (cyklotermicznych) powinna znajdować się techniczna instrukcja obsługi i konserwacji pieców, zawierająca również postanowienia dotyczące wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w razie potrzeby odpowiednie tablice lub napisy ostrzegawcze.

§ 26. W razie konieczności wprowadzenia zmian konstrukcyjnych urządzeń termicznych, zmiany te powinny być zaprojektowane przez jednostkę będącą konstruktorem urządzenia lub przez inną właściwą jednostkę konstrukcyjną.

§ 27. 1. Przejścia pomiędzy piecami taśmowymi powinny wynosić nie mniej niż 1,5 m, licząc od najbardziej wysuniętych elementów pieców; przejścia pomiędzy elementami konstrukcyjnymi budynku i płaszczem pieca powinny wynosić nie mniej niż 0,75 m, jeżeli na płaszczu są umieszczone urządzenia mechaniczne, a 0,6 m w pozostałych przypadkach.
        2. Nad otworami komór wypiekowych powinny być umieszczone miejscowe odciągi.

§ 28. Dołki przedpiecowe przy piecach piekarskich wrzutowych powinny być stale zakryte pokrywami, z wyjątkiem przypadku obsługiwania dolnej komory wypiekowej pieca.

§ 29. 1. Odległość od przedniej części paleniska pieca piekarskiego do przeciwległej ściany powinna być nie mniejsza niż 1,5 m.
        2. Odległość pomiędzy przeciwległymi paleniskami pieców rurowych nie powinna być mniejsza niż 2 m.

§ 30. 1. Zabrania się czyszczenia rur grzejnych bez użycia właściwego sprzętu ochrony osobistej.
         2. Przy czyszczeniu kanałów dymowych i zbiorników wodnych (bojlerów) należy posługiwać się przenośnymi schodkami z pomostem.

§ 31. 1. W pomieszczeniu paleniskowym zabronione jest składowanie sprzętu nie przeznaczonego do obsługi paleniska.
         2. Sprzęt przeznaczony do obsługi paleniska powinien być składany w sposób nie utrudniający obsługi.

§ 32. Przy przyjmowaniu pieczywa z form należy posługiwać się rękawicami ochronnymi.

§ 33. Do oświetlania komór wypiekowych w piecach piekarskich należy używać lamp elektrycznych o napięciu do 24 V.

Rozdział 6.

Przepisy wspólne i końcowe.

§ 34. Czyszczenie żarówek i kloszy znajdujących się w pomieszczeniach wymienionych w niniejszym rozporządzeniu może odbywać się tylko po wyłączeniu prądu.

§ 35. W czasie krótkotrwałych przerw w pracy zakład obowiązany jest zapewnić pracownikom odpoczynek w pozycji siedzącej.

§ 36. Przed przyjęciem do pracy pracownik powinien być poddany badaniom lekarskim co do możliwości wykonywania przez niego pracy, przy której zakład zamierza go zatrudnić.

§ 37. 1. Kierownik zakładu obowiązany jest zapoznać pracowników z treścią niniejszego rozporządzenia oraz opracować na jego podstawie szczegółowe instrukcje dostosowane do rodzaju urządzeń i warunków pracy w danym zakładzie.
         2. Tekst niniejszego rozporządzenia lub odpowiednie wyciągi z niego oraz tekst instrukcji wymienionej w ust. 1 powinny być wywieszone w pomieszczeniach zakładu na widocznym miejscu.

§ 38. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z tym że :
      1)  w stosunku do zakładów istniejących w dniu wejścia w życie rozporządzenia przepis § 9 stosuje się od dnia 1 stycznia 1966 r.;
      2)  przepisy § 11 ust. 1, § 14, § 15 ust. 1, § 22 ust. 1 i § 29 stosuje się tylko do zakładów:
           a)  nowo budowanych, dla których projekty wstępne budowy będą zatwierdzane po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
           b) nowo budowanych nie wymienionych pod lit. a) lub przebudowanych w całości lub w części, oddawanych do użytku po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, o ile na dostosowanie urządzeń lub pomieszczeń do wymagań określonych w tych przepisach pozwalają warunki techniczne. 

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu piekarniczego - Strona 3
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.