BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle papierniczym - Strona 3 PDF Drukuj Email

 

Rozdział 5
Produkcja przetworów papierniczych.

§ 24. Maszyny i urządzenia powinny mieć odpowiednią obudowę lub być wyposażone w osłony zabezpieczające przed wypadkiem; dotyczy to w szczególności:
1) krajarek, które powinny być wyposażone w osłony; każdorazowe uchylenie osłony powinno samoczynnie wyłączać napęd krajarki,
2) krajarek bezdrągowych, które powinny mieć budowę zabezpieczającą przed wypadnięciem zwoju,
3) kalandrów satynujących, frykcyjnych i wytłaczających, które powinny być wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające wciągnięcie ręki pracownika lub dostanie się pomiędzy wały niepożądanych przedmiotów,
4) gilotyn i noży w bobiniarkach,
5) przekrawaczy, krajalnic, maszyn drukujących, formujących i wycinających, nagniatających i odcinających, w których części wirujące w miejscach dostępnych powinny mieć zabezpieczenia w postaci osłon,
6) zszywarek ramieniowych, pras wytłaczających, wycinających, nagniatających i formujących, pracujących metodą dociskową,
7) tygli dociskowych, wycinających lub drukujących, które powinny mieć samoczynne urządzenia chroniące pracownika nakładającego arkusze w chwili zbliżenia się płyty dociskowej do formy wycinającej lub drukującej,
8) powlekarek wałkowych, szczotkowych, z nożem powietrznym, kąpielowych i kurtynowych, które powinny być wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające okaleczenie obsługi,
9) ścieraczek brzegów papieru, które powinny mieć obudowę bębna ściernego z wyciągiem pyłu,
10) wielooperacyjnych agregatów liniujących, które powinny być wyposażone w wyłączniki przy każdym zespole.
§ 25. 1. W maszynach do produkcji tektury falistej nad cylindrami i wałami formującymi powinny być zainstalowane wyciągi oparów.
2. Parametry wytrzymałościowe cylindrów grzewczych i innych urządzeń pracujących pod ciśnieniem, a nie objętych nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego, powinny być okresowo kontrolowane przez jednostki do tego upoważnione. Jednostki te określają każdorazowo następny termin badania kontrolnego.
§ 26. 1. Powlekarki, o których mowa w § 24 pkt 8, w miejscach wydzielania się oparów lub substancji szkodliwych powinny być wyposażone w wyciągi.
2. W razie stosowania do powlekania mieszanek łatwo palnych lub wydzielających opary tworzące z powietrzem mieszanki wybuchowe, powinny być zachowane wymagania przeciwwybuchowe i przeciwpożarowe, zawarte w szczegółowych przepisach.
§ 27. W razie powstawania w czasie procesu technologicznego ładunków elektryczności statycznej na zwojach papieru, tamborach lub elementach maszyn i urządzeń należy zapewnić w sposób ciągły neutralizację tych ładunków.

Rozdział 6
Chemiczne procesy aparaturowe.

§ 28. 1. Stan techniczny kotła sodowego powinien być systematycznie badany przez osoby sprawujące kierownictwo i dozór nad eksploatacją kotła, niezależnie od badań wynikających z przepisów o dozorze technicznym.
2. Urządzenie odprowadzające stop sodowy powinno mieć zabezpieczenie chroniące pracowników przed poparzeniem odpryskami stopu.
§ 29. 1. W zakładach wykorzystujących do produkcji chlor i jego związki oraz dwutlenek siarki powinno być zorganizowane na wszystkich zmianach pogotowie gazowe.
2. W zakładach, o których mowa w ust. 1, powinny być programy i instrukcje akcji ratowniczej, wywieszone w miejscach widocznych i utrzymywane w stanie czytelnym. Instrukcje te w zakresie pracy wykonywanej w styczności z chloranem sodu powinny zawierać szczególne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem czynników przeciwwybuchowych i przeciwpożarowych.
3. W zakładach, w których znajdują się instalacje zawierające substancje szkodliwe, jak: chlor, dwutlenek chloru i dwutlenek siarki, powinien znajdować się w oznaczonym i łatwo dostępnym miejscu sprzęt ochrony osobistej, jak: ubrania awaryjne, aparaty powietrzne oraz sprzęt, narzędzia i materiały niezbędne do usuwania awarii.
4. Pracownicy zatrudnieni w oddziałach, o których mowa w ust. 3, powinni być okresowo kontrolowani w zakresie umiejętności używania sprzętu ochronnego, umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz likwidacji awarii gazowych. W zagrożonych pomieszczeniach powinno być systematycznie badane stężenie chloru, dwutlenku chloru, dwutlenku siarki i innych szkodliwych substancji.
§ 30. Pracownicy zatrudnieni w styczności z chloranem sodu powinni:
1) korzystać z wydzielonych pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych,
2) po pracy myć się starannie pod natryskiem oraz zmieniać odzież i bieliznę, a zakład pracy powinien zapewnić odpowiednie w tym zakresie warunki.
§ 31. 1. Zbiorniki ługów i kwasów powinny być zamknięte lub przynajmniej przykryte.
2. Kondensaty z wyparek powinny być odprowadzane w sposób uniemożliwiający przedostawanie się szkodliwych substancji lotnych do pomieszczeń.
§ 32. 1. Transport, dozowanie i inne operacje wapnem powinny odbywać się w sposób zapobiegający pyleniu.
2. Odprowadzanie z gaśników niegaszących się części wapna powinno być zmechanizowane.

Rozdział 7
Przepisy końcowe
.

§ 33. Traci moc rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle papierniczym (Dz. U. Nr 26, poz. 179).
§ 34. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1983 r.

  

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle papierniczym - Strona 3
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.