BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle papierniczym - Strona 2 PDF Drukuj Email

 

Rozdział 3
Oddziały produkcyjne.

§ 9. 1. Ściany pomieszczeń, w których odbywają się procesy produkcyjne powodujące znaczne zawilgocenia lub zanieczyszczenia, powinny mieć powierzchnie nienasiąkliwe i łatwo zmywalne.
2. Pomieszczenia, w których istnieje możliwość rozlewania się masy papierniczej, cieczy warzelnych i innych, powinny być wyposażone w punkty czerpalne wody do zmywania podłóg. Podłogi te powinny mieć określony spadek kanałów odpływowych oraz być wykonane z materiału zabezpieczającego pracowników przed poślizgnięciem.
3. Otwory i zagłębienia w podłogach powinny być zakryte lub zabezpieczone barierkami o wysokości co najmniej 1,1 m oraz odpowiednio oznakowane.
4. Miejsca, w których znajdują się wyłączniki urządzeń elektrycznych i sprzęt przeciwpożarowy, powinny być łatwo dostępne i odpowiednio oznakowane.
5. Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia niebezpieczne, np. warzelnie, bielarnie i kotłownie sodowe, powinny mieć co najmniej jedno dodatkowe sprawne wyjście ewakuacyjne.
6. Okna i świetliki przewidziane do wentylacji powinny być przystosowane do otwierania i zamykania ich z poziomu podłogi.
7. Pomieszczenia o znacznym zagrożeniu pożarowym należy wyposażyć w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy i instalację sygnalizacyjną.
§ 10. 1. Procesy produkcyjne powodujące wydzielanie się szkodliwych pyłów, gazów, par i dymów, jak również cuchnących lub drażniących wyziewów, powinny odbywać się w aparatach i instalacjach zhermetyzowanych, a jeżeli jest to niemożliwe, jak np. przy filtrach, powlekarkach i innych urządzeniach, miejsca wydzielania się substancji szkodliwych powinny być wyposażone w odciągi miejscowe.
2. Pomieszczenia, w których występują czynniki szkodliwe określone w ust. 1, powinny być wyposażone w układy wentylacyjne, zapewniające odpowiednią wymianę powietrza i wykluczające jego recyrkulację. Wyłączenie lub awaria urządzenia wentylacyjnego powinny być sygnalizowane w sposób łatwo dostrzegalny.
3. W nowo budowanych i modernizowanych oddziałach produkcyjnych, w których występują czynniki szkodliwe, jak np. w warzelni, bielarni, rębalni, dla obsługi pomieszczenia należy wydzielić kabiny lub sterowanie klimatyzowane i wyciszane do zdalnego sterowania i kontroli procesów produkcyjnych.
§ 11. Maszyny i urządzenia powinny mieć wyłączniki awaryjne umieszczone przy stanowiskach obsługi oraz w pobliżu miejsc szczególnie niebezpiecznych. Wyłączniki powinny być łatwo dostępne i odpowiednio oznakowane.
§ 12. 1. Uruchomienie maszyn i urządzeń powinno odbywać się po sprawdzeniu, czy w strefach zagrożenia nie znajdują się pracownicy, oraz po ostrzeżeniu ich sygnałem dźwiękowym.
2. Zabrania się czyszczenia, konserwacji i naprawy maszyn oraz urządzeń w czasie ich ruchu.
3. Maszyny i urządzenia powinny być odpowiednio zabezpieczone przed ich uruchomieniem przez osoby niepowołane.
§ 13. 1. Rurociągi z materiałów kruchych, jak np. szkło i ceramika, lub z tworzyw sztucznych, którymi przepływają niebezpieczne substancje, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym lub termicznym oraz odpowiednio oznakowane.
2. Kołnierze i inne połączenia rurociągów, którymi przepływają niebezpieczne substancje, nie powinny znajdować się nad trasami komunikacyjnymi i stanowiskami pracy, a jeżeli zachowanie tego wymagania nie jest możliwe, należy je odpowiednio osłonić.
3. Przelewy zbiorników powinny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące pracowników przed oblaniem.
4. Górne krawędzie otwartych zbiorników, kadzi, mieszalników itp. Powinny znajdować się co najmniej na wysokości 1,1 m nad poziomem podłogi (podestu) lub powinny być zabezpieczone barierką o tej wysokości.
5. Wysokość przejść pod konstrukcjami lub rurociągami powinna wynosić co najmniej 2,1 m, a jeżeli wysokość ta nie może być zachowana, przejścia należy oznakować i odpowiednio zabezpieczyć, np. przez wyłożenie miękkim materiałem.

Rozdział 4
Mechaniczna obróbka surowców włóknistych.

§ 14. Stanowiska ręcznego korowania (dokorowywania) papierówki powinny być wyposażone w osłony chroniące pracowników przed wpływami atmosferycznymi.
§ 15. 1. Urządzenia korujące powinny być wyposażone w osłony chroniące pracowników przed odpryskami kory i drewna.
2. Odbiór i transport kory z urządzeń korujących powinien być zmechanizowany.
§ 16. 1. Noże rębakowe przed ich założeniem powinny być dokładnie sprawdzone pod względem ich przydatności.
2. Górna krawędź rynny zsuwowej rębaka powinna znajdować się na wysokości co najmniej 1,25 m od podłogi (podestu).
§ 17. Zasobniki rębaków powinny mieć budowę wykluczającą tworzenie się w nich zatorów i zwisów.
§ 18. Zabrania się:
1) korowania papierówki poza miejscami do tego celu wyznaczonymi,
2) wchodzenia do zasobników zrębków w czasie ich ładowania lub opróżniania,
3) manipulowania papierówką w komorze prasowej ścieraka,
4) ręcznego manipulowania drewnem na przenośnikach przy urządzeniach korujących i rębakach w czasie ich ruchu, używania noży uszkodzonych, np. pękniętych lub wyszczerbionych,
5) ręcznego odkleszczania papierówki w czasie ruchu rębaka.
§ 19. 1. Pyły gromadzące się w pomieszczeniach produkcyjnych powinny być systematycznie usuwane, w sposób wykluczający zagrożenia wybuchowe i pożarowe.
2. Pomieszczenia do suchego przerobu szmat powinny mieć wentylację mechaniczną, zapewniającą odpowiednią wymianę powietrza, z wyłączeniem jego recyrkulacji.
3. Urządzenia do odkurzania i szarpania szmat oraz ręcznego ich sortowania powinny być wyposażone w miejscowe wyciągi pyłu.
§ 20. 1. Prace wymagające wchodzenia do rozwłókniaczy, gniotowników, kadzi, warników, dyfuzorów itp. urządzeń zalicza się do prac szczególnie niebezpiecznych, przy których należy zachować wzmożoną ostrożność i wymagane środki bezpieczeństwa.
2. Prace, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonywane przy uruchomionych urządzeniach, zabezpieczonych przed przypadkowym uruchomieniem, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją.
§ 21. 1. Pomosty przy maszynach papierniczych, odwadniarkach celulozy i maszynach do produkcji tektury powinny być po obu stronach zabezpieczone poręczami i krawężnikami. Miejsca szczególnie niebezpieczne, znajdujące się pomiędzy poręczami a krawężnikami, powinny być dodatkowo zabezpieczone siatką lub prętami pionowymi o rozstawieniu nie większym niż 0,2 m. Przy pomostach poprzecznych dopuszcza się zabezpieczenie poręczami tylko z jednej strony.
2. Walce maszyn celulozowych, papierniczych i przetwórczych powinny mieć zabezpieczenie chroniące pracownika przed wciągnięciem.
§ 22. 1. Ręczne zaprowadzanie wstęgi papieru w maszynie papierniczej jest dopuszczalne tylko przy jej szybkości do 90 m/min. W razie ręcznego zaprowadzania wstęgi, odległość wałków prowadzących suszniki od cylindrów suszących w miejscach wejścia powinna wynosić co najmniej 0,12 m.
2. W miejscach przewidzianych na przejścia dla obsługi pomiędzy podłogą a najniżej położonym elementem części suszącej w maszynach papierniczych odległość powinna wynosić co najmniej 2 m.
§ 23. 1. Przecinanie zwojów (rolek) papieru, ścieru lub masy celulozowej powinno być zmechanizowane.
2. Usuwanie obcinków bocznych przy nowych urządzeniach powinno odbywać się samoczynnie. 

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle papierniczym - Strona 2
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.