BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP i PPOŻ Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy w miejskich przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania - Strona 2 PDF Drukuj Email

 III. Prace przy wywozie nieczystości stałych.

§ 12. 1. Każdy pracownik przystępujący do pracy powinien mieć na sobie odpowiednią odzież ochronną, a w czasie pracy także odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

2. Zabrania się zdejmowania rękawic i okularów ochronnych podczas ładowania i wyładowywania nieczystości stałych.

§ 13. 1. Pracownik powinien otrzymać niezbędne narzędzia odpowiadające obowiązującym normom i warunkom technicznym, a w szczególności narzędzia usprawniające załadunek zawartości pojemników do pojazdów i opróżnianie śmietników stałych.

2. Jeżeli przy wynoszeniu i ładowaniu na pojazd nieczystości stałych w koszach używane są schodki, powinny być one co dzień przed rozpoczęciem pracy zbadane przez osobę odpowiedzialną za stan bezpieczeństwa pracy; schodki te powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed obsunięciem się.

§ 14. Zabrania się ładowania nieczystości do pojazdów od strony jezdni.

§ 15. Wszystkie boczne ścianki i klapy tylne skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego lub przyczepy muszą być w czasie załadunku i w czasie jazdy starannie zamknięte; boczne ścianki skrzyni ładunkowej załadowanego samochodu ciężarowego (przyczepy) powinny być spięte łańcuchem wewnętrznym; przy wyładunku na wysypisku należy przede wszystkim otworzyć zamknięcie bocznych ścianek skrzyni ładunkowej, a następnie odpiąć łańcuch wewnętrzny.

§ 16. Prowadzący pojazdy (kierowcy, woźnice) są obowiązani do bezwzględnego przestrzegania na wysypisku wszystkich poleceń dotyczących organizacji pracy i porządku na wysypiskach, wydanych przez osoby do tego upoważnione.

§ 17. 1. W czasie jazdy na wysypisku do brzegu skarpy przebywanie na pojeździe pracowników - oprócz prowadzącego pojazd - jest zabronione; w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy podjeździe do skarpy kierownictwo wysypiska jest obowiązane do organizowania kierowania (pilotowania) pojazdów przez osobę znajdującą się poza pojazdem.

2. Przy podjeżdżaniu na wysypisku do skarpy należy uprzednio zbadać grunt i pojazd ustawić do rozładunku nie bliżej niż w odległości 1 m od brzegu skarpy.

§ 18. 1. Prowadzący pojazd (kierowca, woźnica) jest obowiązany ustawić go na miejscu pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo; w szczególności, jeśli pojazd jest ustawiony w pobliżu skarpy, należy pojazd zahamować i podłożyć pod koła kliny zabezpieczające przed stoczeniem się pojazdu; to samo dotyczy ustawienia pojazdu na pochyłości nad skarpą.

2. Przebywanie w pojeździe-wywrotce innych osób oprócz prowadzącego pojazd (kierowcy, woźnicy) w czasie wyładunku jest zabronione.

3. Zabrania się wchodzić pod podniesioną wywrotkę w celu wygarnięcia z niej ładunku, który nie wyładował się pod własnym ciężarem; jeżeli takiego ładunku nie można wypchnąć widłami lub innym narzędziem przez otwór umieszczony w łatwo dostępnym miejscu nadwozia, należy albo pojazdem ruszyć do przodu, albo opuścić wywrotkę do położenia normalnego i w tym stanie wyładować zawartość.

§ 19. Przy używaniu pojazdów-wywrotek z podnośnikami linowymi osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa pracy osób obsługujących wywrotkę jest zobowiązana codziennie przed rozpoczęciem pracy starannie sprawdzić stan liny i całego mechanizmu podnośnika; w razie zauważenia uszkodzenia lub niedokładności należy zawiadomić o tym osoby odpowiedzialne za stan techniczny pojazdów, aby nie dopuścić do powstania podczas pracy niebezpieczeństwa dla osób obsługujących daną wywrotkę; użycie pojazdu do pracy przed usunięciem uszkodzenia jest zabronione.


IV. Prace przy wywozie nieczystości płynnych (fekalii).

§ 20. Przy obsłudze pojazdu asenizacyjnego nie wolno zatrudniać osób posiadających uszkodzenia skóry rąk wskutek skaleczenia lub dotkniętych chorobami skórnymi.

§ 21. 1. Używanie pojazdów z nieszczelnymi zbiornikami asenizacyjnymi i nieszczelnym osprzętem zbiorników (szkła kontrolne, przewody rurowe, zawory, zasuwy itd.) oraz używanie nieszczelnych węży ssawnych jest niedopuszczalne.

2. Zabroniona jest jazda pojazdu, którego części zewnętrzne są zanieczyszczone fekaliami.

3. Do wnętrza zbiornika pojazdu asenizacyjnego można wchodzić tylko po starannym jego wymyciu, odkażeniu i przewietrzeniu; wchodzenie do wnętrza zbiornika i przebywanie w nim może odbywać się tylko wówczas, gdy nad bezpieczeństwem osoby znajdującej się wewnątrz zbiornika czuwa druga osoba znajdująca się na zewnątrz.

4. Zabronione jest wchodzenie do zbiornika samochodu asenizacyjnego podczas pracy silnika.

5. W czasie pracy pojazdu asenizacyjnego należy zachować daleko posuniętą ostrożność przy posługiwaniu się ogniem; w szczególności zabrania się używać ognia otwartego do oświetlania dołów z nieczystościami płynnymi, wnętrza zbiornika pojazdu asenizacyjnego, do badania szczelności osprzętu pojazdu asenizacyjnego oraz palenia tytoniu przy wykonywaniu tych czyności.

§ 22. 1. Na miejscu pracy prowadzący pojazd jest zobowiązany ustawić pojazd asenizacyjny w sposób zapewniający swobodę pracy i bezpieczeństwo obsługi; przed przystąpieniem do pracy prowadzący pojazd musi pojazd zahamować, dodatkowo zabezpieczyć go przed stoczeniem się po pochyłości lub do dołu przez podłożenie pod koła odpowiednich klinów; odległość pojazdu od opróżnionego dołu z nieczystościami płynnymi nie powinna być mniejsza niż 0,5 m dla wozu konnego i nie mniejsza niż 1 m - dla pojazdu mechanicznego.

2. Miejsce pracy pojazdu asenizacyjnego powinno być podczas pracy dobrze oświetlone z zachowaniem przepisów § 21 ust. 5.

§ 23. 1. Zbliżanie się do otwartego dołu kloacznego bez uprzedniego przewietrzenia go przez okres 15 minut jest zabronione.

2. Otwory dołów z nieczystościami płynnymi powinny być starannie zakrywane przed odjazdem pojazdu asenizacyjnego z miejsca pracy.

§ 24. 1. Brygada obsługująca pojazd asenizacyjny powinna używać odzieży ochronnej w czasie napełniania lub opróżniania zbiornika pojazdu i przy oczyszczaniu dołów kloacznych.

2. W czasie pracy pojazdu asenizacyjnego nie wolno zezwalać osobom nie należącym do jego obsługi na zbliżanie się do miejsca pracy (dołu z nieczystościami) lub do pojazdu.

3. Obsługa pojazdu asenizacyjnego jest odpowiedzialna za utrzymanie czystości w miejscu pracy pojazdu i na trasie jego przejazdu.

§ 25. Pojazd powinien być codziennie po zakończonej pracy myty i okresowo poddawany odkażaniu, a także starannie oczyszczany i odkażany przed wszystkimi przeglądami technicznymi i naprawami. 

Galeria

Nasi Klienci

  • „CARE – SYSTEM” s.c
  • POLA Sp. z o.o.
  • P.H.U. AQUA - SERWIS Robert Handkiewicz
  • SzybkaKuchnia.pl ALPA Aleksandra Szostak
  • Fashion Art. Barbara Mróz
  • Eebbrroo Karol Żebrowski
  • AWF w Poznaniu

więcej...

Kontakt

Specjalista BHP
Inspektor PPOŻ

inż. Kinga Garwolińska
tel. +48 601 333 930
email: biuro@bhpippoz.pl

Działamy na terenie WIELKOPOLSKI
www.bhpippoz.pl

Facebook Slide Likebox


Jesteś w  : Home Przepisy BHP i PPOŻ Bezpieczeństwo i higiena pracy w miejskich przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania - Strona 2
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody wyszukiwania oraz prawidłowego działania strony podczas przeglądania zawartości naszego serwisu.